Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie uiteindelijk wordt. Dat willen verzekeraars natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie verzekeraars zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie uiteindelijk wordt. Dat willen verzekeraars natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie verzekeraars zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden
Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat er met een bepaalde vraag bedoelt wordt? Neem dan contact op met ons. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we er samen voor dat misverstanden worden voorkomen.

Wat verstaan verzekeraars onder fraude?
Verzekeraars zien fraude als “het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
– Het niet eerlijk opgeven van informatie (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering);
– Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
– Het veranderen van bedragen op nota’s;
– Meer declareren dan de daadwerkelijke schade:
– Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal;
– Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
– Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Coördinator Fraudebeheersing
Bij een vermoeden van fraude treden wij in overleg met de verzekeraar. De verzekeraar zet gekwalificeerde specialisten in die zich bezig houden met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Bij de verzekeraars werken coördinatoren fraudebeheersing die als registercoördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Bij een vermoeden van fraude treden wij in overleg met de verzekeraar. De verzekeraar zet gekwalificeerde specialisten in die zich bezig houden met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Bij de verzekeraars werken coördinatoren fraudebeheersing die als registercoördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Onderzoeksmethoden
Het achterhalen en opsporen van de waarheid kan op verschillende manieren gebeuren. Uiteraard houden wij en de verzekeraar ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Zo kan er bijvoorbeeld onderzoek
gedaan worden naar iemands gedragingen of kan er informatie verzameld worden
die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van
het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de
verzekeringsuitkering. Dit onderzoek kan ook door derden gebeuren die door uw verzekeraar
zijn ingeschakeld.

Daarbij kunnen ook persoonsgegevens
verzameld en verwerkt worden die op andere wijze en uit andere bronnen zijn
verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen
zoals het kentekenregister van het RDW, de registers van de Kamer van
Koophandel, het Kadaster en van gegevens die de verzekeraar over u op internet vindt.
Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.

Ook kan er informatie verzameld worden
door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten)
voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van
personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek
naar braaksporen. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van relevante informatie
uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, kan er informatie
uitgewisseld worden met andere verzekeringsmaatschappijen en wordt
voorspellende software ingezet. Deze software maakt onderscheid tussen claims
die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden

onderzocht op eventuele fraude. De
meeste onderzoeken worden verricht door de verzekeraar of door externe
onderzoeksbureaus. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij
dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren
van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Wat gebeurt er indien er sprake is van een vermoeden van fraude?
Zodra voldoende feiten verzameld zijn om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit gebeurd door de verzekeraar, maar de verzekeraar kan een onderzoeksbureau vragen om dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepaald de verzekeraar of er maatregelen worden getroffen.

Welke maatregelen worden genomen bij fraude?
Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

– De schade niet vergoeden;
– De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen;
– Alle lopende schadeverzekeringsproducten en eventuele andere contracten opzeggen;
– In de toekomst geen contracten meer met de desbetreffende (rechts)persoon aangaan;
– Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in onze gebeurtenissenadministratie (deze administratie heeft een interne werking).

Aanvullend op deze maatregelen kan uw verzekeraar de navolgende maatregelen nemen:
– Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het incidentenregister;
– Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS*;
– Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
– Aangifte bij de politie.

* Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via Stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: ww.stichtingcis.nl.

Terugvorderen kosten
Voor de interne onderzoekskosten van de verzekeraar geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kunnen ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terug worden gevorderd. Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl.

Hoe wordt de fraudeur geïnformeerd?
De fraudeur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die de verzekeraar heeft getroffen.

Kwaliteitsgarantie

EERDMANS Assuradeuren voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, gedragscodes, protocollen en overige regelingen en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Contact

EERDMANS Assuradeuren

Postbus 130
8530 AC Lemmer
Nederland

T: +31 (0) 514 – 56 36 55
F: +31 (0) 514 – 56 36 81
info@eerdmansassuradeuren.nl

Gegevens

Statutaire naam: EERDMANS Assuradeuren B.V.
KvK nummer: 53452364

AFM nummer: 12040529
Kifid nummer: 300.014894

Privacy Statement